Algemene voorwaarden


ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN VLOER HET ZELF

1. Het aangaan van overeenkomsten voor de levering van vloeren, vloerdelen alsmede aanverwante goederen
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten tot het leveren van goederen en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Op de door ons af te sluiten overeenkomsten is steeds het Nederlandse recht van toepassing.
1.3. Onze prijzen zijn inclusief omzetbelasting.
1.4. Al onze offertes en aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend. De geldigheidsduur van offertes is afhankelijk van de te leveren goederen en zal nooit langer zijn dan twee weken.
1.5. VLOER HET ZELF heeft het recht bij verhogingen en/of wijzigingen van prijzen deze door te berekenen aan opdrachtgever.
1.6. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan VLOER HET ZELF alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte onkosten, alsook overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden te vergoeden, met een minimum van 25% van het aankoopbedrag.

2. Leveringen
2.1. Alle leveringen worden geacht plaats te vinden in de betreffende gemeente waar VLOER HET ZELF gevestigd is. Overeengekomen leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, doch zijn niet bindend. Overschrijding van overeengekomen termijnen – al dan niet als gevolg van wijziging van omstandigheden of veranderingen in een reeds verstrekte opdracht – zal de opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting, welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enigerlei andere overeenkomst mocht voortvloeien. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, zulks ter beoordeling van VLOER HET ZELF, zal deze in nader overleg treden met de opdrachtgever.
2.2. Hoewel VLOER HET ZELF een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen en correcties van de overeengekomen leveringen in te stemmen steeds welwillend zal overwegen, bestaat tot een dergelijke instemming geen enkele verplichting.
2.3. Ingeval niet toerekenbare tekortkoming de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, is VLOER HET ZELF bevoegd de overeenkomst te annuleren zonder dat dit de opdrachtgever enig recht geeft op schadevergoeding.
2.4. Het risico van de geleverde goederen gaat over op opdrachtgever op het moment van feitelijke aflevering. Behoudens andersluidende schriftelijke vastlegging worden de goederen geacht in goede staat en zonder enige beschadiging te zijn afgeleverd.
2.5. VLOER HET ZELF is op generlei wijze aansprakelijk voor schade, ontstaan bij de opdrachtgever en/of derden i.v.m. geleverde goederen of diensten, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in grove schuld bij de uitvoering van de overeenkomst.
2.6. Retourzendingen dienen op het op de factuur vermelde adres van VLOER HET ZELF te worden geretourneerd uiterlijk binnen 14 dagen na leveringsdatum, onbeschadigd en in ongeopende verpakking. Hiervan zijn uitdrukkelijk uitgesloten de niet in standaard assortiment van VLOER HET ZELF opgenomen goederen.

3. Betaling
3.1 Bij het aangaan van een overeenkomst tot levering van goederen kan verlangd worden, dat een door VLOER HET ZELF te bepalen percentage van het te betalen bedrag vooraf voldaan wordt. Dit percentage bedraagt ten hoogste 50%. Betaling van het resterende bedrag geschiedt bij levering, waarbij VLOER HET ZELF gerechtigd is om voor de aflevering voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en bij uitblijven hiervan de uitvoering van de overeenkomst te staken.
3.2 Alle betalingen moeten geschieden ten kantore van VLOER HET ZELF of op een door VLOER HET ZELF aan te wijzen bank- of postrekening.
3.3. Betaling dient te geschieden a contact, tenzij anders overeen gekomen, doch in ieder geval binnen 8 dagen na factuurdatum.
3.4. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VLOER HET ZELF is het opdrachtgever niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens VLOER HET ZELF te compenseren met een vordering op VLOER HET ZELF uit welke hoofde dan ook.
3.5. Tot aan de algehele voldoening van de door opdrachtgever aan VLOER HET ZELF verschuldigde betalingen behoudt laatstgenoemde de eigendom van alle door haar geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het haar toekomende, niets uitgezonderd. Tevens behoudt VLOER HET ZELF zich uitdrukkelijk het recht van retentie voor. VLOER HET ZELF heeft het recht bij niet-, niet tijdige- of gedeeltelijke betaling de geleverde goederen terug te halen bij de opdrachtgever.
3.6. Iedere betaling wordt geacht te strekken ter voldoening van de oudste openstaande vordering. VLOER HET ZELF is steeds gerechtigd openstaande vorderingen te verrekenen met door haar uit welke hoofde dan ook te verrichten betalingen.
3.7. Bij niet- of niet tijdige- of gedeeltelijke betaling dan wel niet of niet- behoorlijke nakoming van enige op de opdrachtgever rustende verplichting, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft VLOER HET ZELF zonder enige ingebrekestelling het recht om de opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag 2% rente per maand of gedeelte van de maand van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd aan VLOER HET ZELF verder toekomende rechten, waaronder het recht op de opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste voor ten minste 10% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 500,00 te verhalen.

4. Reclames/Garantie
4.1. De door VLOER HET ZELF gegeven garanties betreffen nimmer het leggen, doen leggen van de geleverde goederen dan wel de gevolgen hiervan. De ondervloer, feitelijke omstandigheden van de locatie (zoals (lucht)vochtigheid, warmtewisselingen etc.) waar de geleverde goederen worden verwerkt alsmede de verwerking van de geleverde goederen zijn geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.
4.2. Verwerking en opslag dient te geschieden zoals door VLOER HET ZELF aangegeven, dan wel op de voor de betreffende goederen gebruikelijk kundige wijze. Onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit iedere klacht uit en doet iedere vorm van garantie en/of waarborg vervallen. De voorlegservice van VLOER HET ZELF – indien van toepassing – is enkel informatief en geeft geen recht op verdere aanspraken.
4.3. De door VLOER HET ZELF gegeven garanties hebben nimmer een grotere omvang dan de betreffende fabrieksgarantie.
4.4. Reclames worden door VLOER HET ZELF slechts in behandeling genomen indien deze worden ingediend binnen 8 dagen nadat opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, bij gebreke waarvan het reclamerecht uit dien hoofde is vervallen.
4.5. De aan enig houtprodukt te relateren gebruikelijke eigenschappen alsmede afwijkingen aan de geleverde goederen betreffende kleur en tekening – ook ten opzichte van onbewerkte goederen door licht en gebruik van veredelingsmiddelen – slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de veredelingslaag en dergelijke (indien en voorzover al aan VLOER HET ZELF toerekenbaar), welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende normen c.q. handels-usance, kunnen nimmer aanleiding geven tot enigerlei aan- spraak jegens VLOER HET ZELF.
4.6. Om in aanmerking te kunnen komen voor garantie is retournering van de betreffende goederen een voorwaarde, tenzij een naar de mening van VLOER HET ZELF afdoende beschrijving van het betreffende manco overgelegd kan worden c.q. een afwijkende wijze van handelen is geboden.
4.7. Indien tijdig is gereclameerd en de reclame van opdrachtgever gegrond is, heeft VLOER HET ZELF de keuze tussen herlevering of reparatie. Tot enige verdere verplichting is VLOER HET ZELF BV niet gehouden, met name niet tot betalen van schadevergoeding, dan wel vergoeding van gemaakte extra onkosten terzake. Artikel 2.5. is hierbij uitdrukkelijk van toepassing.
4.8. Elke aanspraak op garantie vervalt (overeenkomstig met en onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 4.1.), indien derden werkzaamheden hebben verricht aan of in verband met de door
VLOER HET ZELF geleverde goederen, tenzij door opdrachtgever wordt aangetoond, dat terzake geen causaal verband bestaat.
4.9. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien de door VLOER HET ZELF geleverde goederen gebruikt/verwerkt zijn voor een ander doel dan waarvoor deze goederen bestemd zijn dan wel op een andere wijze dan voorgeschreven (opslag hieronder uitdrukkelijk begrepen).
4.9A. Zolang opdrachtgever in verzuim is, geldt eventuele garantie niet.

5. Ontbinding
5.1. Indien de opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere met VLOER HET ZELF gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van opheffing van opdrachtgevende instanties of faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft VLOER HET ZELF het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst (ten dele) te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar verdere toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke VLOER HET ZELF ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, terstond en volledig opeisbaar.